Dầu vỏ hạt điều (CNSL) – Tổng quan tính chất và công dụng