Bệnh hại điều
Bệnh hại điều – Thối cổ rễ và váng hồng
By admin | | 0 Comments |
Bệnh thối cổ rễ (Daming off) Đây là loại bệnh